• restaurace

  otevřeno

 • icon_playground

  hřiště

  otevřeno

 • icon_driving

  driving

  otevřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Úvodem

Společnost GolferIS.cz s.r.o., IČO: 04202970, se sídlem   Brněnská 412/59, Slavonín, 783 01 Olomouc, zapsaná v OR pod sp. zn. C 62624 vedená u Krajského soudu v Ostravě je držitelem práv duševního vlastnictví k aplikaci GolferIS jejímž hlavním účelem je pomoci obchodním partnerům, tj. sportovním klubům a tréninkovým centrům mládeže, se správou jejich členské agendy (dále jen „Aplikace“). V rámci Aplikace dochází ke zpracování Vašich osobních údajů coby členů sportovních klubů a tréninkových center mládeže.

Vaše osobní údaje zpracovávají jako společní správci naši obchodní partneři společnost : Golf Čertovo břemeno s.r.o., IČO: 26047667, se sídlem Jistebnice - Alenina Lhota 7, okres Tábor, PSČ 39133, sp. zn. v OR / ve veřejném rejstříku: C 11017 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích a společnost Golf klub Čertovo Břemeno z.s., IČO: 26551811, se sídlem: Jistebnice - Alenina Lhota 5, okres Tábor, PSČ 39133, sp. zn. v OR / ve veřejném rejstříku: L 3373 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,(společně dále jen „Správci“, kterýkoliv z nich jen „Správce“), jenž Vás prostřednictvím naší společnosti informují právě o zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost GolferIS.cz s.r.o. je ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů v Aplikaci zpracovatelem pro Správce.

Tento dokument obsahuje podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zejména:

 

Přehled základních pojmů

Níže pro lepší srozumitelnost uvádíme krátký přehled základních pojmů, které se vztahují ke zpracování osobních údajů, a to v souladu s jejich definicí dle GDPR:

Osobní údaj – jakákoliv informace o fyzické osobě (subjektu údajů, v tomto případě členů Správce) ze které je subjekt údajů identifikovaný nebo identifikovatelný, ať již přímo (ze samotného údaje) nebo nepřímo (ve spojení s dalšími údaji, jež má správce k dispozici) například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce – správcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – zpracovatelem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, která provádí zpracování osobních údajů pro správce.

Příjemcem – příjemcem je osoba (fyzická nebo právnická), orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty.

Profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 

Principy, zásady a postupy při zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů Správce dodržuje následující zásady a postupy:

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Účel, právní základ a doba zpracování

Účel zpracování

Správce nemůže zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné účely než výše uvedené.

Právní základ zpracování
Doba zpracování

 

Příjemci Vašich osobních údajů

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a jejich uplatnění

Přehled práv

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo na přenositelnost osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Informace k uplatňování Vašich práv

Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k vám na web umisťuje, tj. na:

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:
Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jak lze upravit využívání cookies

VYMAZÁNÍ

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno „Historii“ navštívených stránek.

BLOKOVÁNÍ

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google.Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Dne 1. ledna 2022

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři